مشخصات فردی و زندگینامه
نام:rahim
نام خانوادگی:qorbani
شهرت:قربانی تبریزی
پست الکترونیک:qorbani3000@yahoo.com
تلفن همراه:09145040310
نخصص ها:فلسفه ، فقه و اصول ، کلام

زندگی نامه